Mataayo AMANG'ANA GOGOTAANGA
EE95
AMANG'ANA GOGOTAANGA
Amang'ana Amaiiya gaMataayo garasumaachera eng'ana inchiiya iga Yeeso newë uMutuuria onö aaragaiinoe. Gokohëtëra harewë eNöökoe naahekeeraine ichindago chinö aaruusiri kobaanto baaë koNdagano Enkoro. Eng'ana inchiiya enö tiiga iga ngukugira yabaYahuti bëënë, banö Yeeso aaibooyoe na komënya gatai yaabö hai, etare iga ngikugira yabaanto biekebara giöönsoe.
Egetabo kenö keMataayo ngëseemiibui buuya bokong'u. Ngotaangakere na amang'ana guikoboroa koYeeso, sooki gisumaachera ebaatiiso na ogosaachoa kööë. Haakurua ngusumaachakere igoro yemeremö gëëë igiogoteebeerria aMang'ana Amaiiya, ukuiigia, na ukuhueenia abaanto korong'ööngö roGariraaya. Nyuma yagayo egetabo kenö ngusumaachera kere orogëëndö roYeeso kurua Gariraaya kuya Yerusareemu; hamui wiiki na amang'ana ganö Yeeso aakörre kumukuubuio gogosookerria haakurua akabaamboa komosaraba na ukuriooka kööë.
AMang'ana Amaiiya ganö gaMataayo nkoorokiagare iga Yeeso nuMuiigia omonënë, onö ana ogotora kogokönöra aMaragö gieNöökoe. Gokenënë amaiigio gaaë nkuiribuagare kuguituungana na eng'ana enënë enö gagusumaachera; na ngotooroagare komang'eenga ataano. Amang'eenga ataano gayo ngöganö: (1) Ogoteebeerria kuNguku, konö guituungaine eseera, emeremö, amaitabirio, na umuhiko guabaanto banö bakuya koBogaambi bokuriooba (Ibisaku 5-7); (2) Amaragirrio kubieega ikumi na babere igoro yobotomoa (Egesaku 10); (3) Ibireengio igoro yoBogaambi bokuriooba (Egesaku 13); (4) Amaiigio igoro yakogöötana na Yeeso (Egesaku 18); (5) Amaiigio igoro yumuhikö guekebara kenö na uguucha koBogaambi bokuriooba (Ibisaku 24-25).
Ganö gaamo
Urutuundurra na ukuiboroa koYeeso 1:1-2:23
Obokörri boYöhana omoBaatiisi 3:1-12
Okobaatiisoa na ogosaachoa koYeeso 3:13-4:11
Obokörri boYeeso korong'ööngö roGariraaya 4:12-18:35
Ukurua koYeeso Gariraaya kuya Yerusareemu 19:1-20:34
Umukuubio gogosookerria kumugi goYerusareemu na haang'i yagö 21:1-27:66
Ukuriooka na okomaahekana koMonënë 28:1-20

New Testament in Igikuria © Bible Society of Kenya, and Bible Society of Tanzania, 1995.

En savoir plus sur Endagano Ehea 1995