Создавање 1:8

Создавање 1:8 MK2006

И сводот Бог го нарече небо. И настапи вечер и настапи утро – втор ден.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager