Создавање 1:7

Создавање 1:7 MK2006

И создаде Бог свод; и ја одвои водата што е под сводот од водата што е над сводот. Така и стана.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager