Создавање 1:6

Создавање 1:6 MK2006

Потоа Бог рече: „Нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода!“
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager