Создавање 1:23

Создавање 1:23 MK2006

И настапи вечер, и настапи утро – петти ден.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager