Создавање 1:15

Создавање 1:15 MK2006

и нека бидат тие светилници на не­бескиот свод, за да ја осветлуваат земјата!“ И стана така.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager