Создавање 1:13

Создавање 1:13 MK2006

И настапи вечер, и настапи утро – трет ден.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager