Создавање 1:1

Создавање 1:1 MK2006

Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager