Mateus 1
KGPNT
1
Jesus jóg'jóg ve ag
(Lc 3.23-28)
1Jesus Cristo jóg'jóg ve ag rán ke vẽ. Jesus Cristo vỹ tỹ Davi krẽ'krẽ nĩ, kỹ Davi vỹ tỹ Abraão krẽ'krẽ nĩ. 2Abraão vỹ Isaque han. Kỹ Isaque vỹ Jacó han. Kỹ Jacó vỹ Judá han, ti mré ke ag ke gé. 3Kỹ Judá vỹ Peres han. Zera ti ke gé. Ã prũ tỹ Tamar fi ki tóg ag hyn han, Judá ti. Kỹ Peres vỹ Esrom han. Kỹ Esrom vỹ Arão han. 4Kỹ Arão vỹ Aminadabe han. Kỹ Aminadabe vỹ Nasom han. Kỹ Nasom vỹ Salmom han. 5Kỹ Salmom vỹ Boaz han, ã prũ tỹ Raabe fi ki. Kỹ Boaz vỹ Obede han, ã prũ tỹ Rute fi ki. Kỹ Obede vỹ Jessé han. 6Kỹ Jessé vỹ pã'i mág tỹ Davi ẽn han.
Kỹ pã'i mág tỹ Davi vỹ Salomão han, ã prũ ẽn fi ki, ũ tỹ Urias prũ ja nĩ ẽn fi ki. 7Kỹ Salomão vỹ Roboão han. Kỹ Roboão vỹ Abias han. Kỹ Abias vỹ Asa han. 8Kỹ Asa vỹ Josafá han. Kỹ Josafá vỹ Jorão han. Kỹ Jorão vỹ Uzias han. 9Kỹ Uzias vỹ Jotão han. Kỹ Jotão vỹ Acaz han. Kỹ Acaz vỹ Ezequias han. 10Kỹ Ezequias vỹ Manassés han. Kỹ Manassés vỹ Amom han. Kỹ Amom vỹ Josias han. 11Kỹ Josias vỹ Jeconias han, ti jãvy ag ke gé. Israel ag tỹ cidade Babilônia ra mũ ẽn kã tóg ag hyn han, Israel ag tỹ sigse kỹ mũ ẽn kã.
12Ag tỹ cidade ẽn tá vỹnvỹn ke kar kỹ Jeconias vỹ Salatiel han. Kỹ Salatiel vỹ Zorobabel han. 13Kỹ Zorobabel vỹ Abiúde han. Kỹ Abiúde vỹ Eliaquim han. Kỹ Eliaquim vỹ Azor han. 14Kỹ Azor vỹ Sadoque han. Kỹ Sadoque vỹ Aquim han. Kỹ Aquim vỹ Eliúde han. 15Kỹ Eliúde vỹ Eleazar han. Kỹ Eleazar vỹ Matã han. Kỹ Matã vỹ Jacó han. 16Kỹ Jacó vỹ José han, Maria fi mén ẽn ti. Maria ẽn fi ki Jesus tóg mur ja nĩ, hã vỹ: Cristo, he mũ.
17Hã kỹ ag tóg 14 (ke) nỹtĩ, Abraão krẽ'krẽ ag, Davi mré nĩgkrén kỹ. Kỹ Davi krẽ'krẽ ag tóg 14 (ke) nỹtĩ gé, ag tỹ ag sigse kỹ nỹtĩ tá ag nĩgkrén kỹ, ag tỹ cidade tỹ Babilônia tá sigse kỹ nỹtĩ tá ag nĩgkrén kỹ. Tag pãte ag krẽ'krẽ vỹ 14 (ke) nỹtĩ gé, Cristo mré nĩgkrén kỹ. Cristo jóg'jóg ve ag hã vẽ.
Jesus Cristo mur
(Lc 2.1-7)
18Jesus Cristo mur vỹ ge nĩ, ha mẽ. Ti mỹnh fi vỹ tỹ José prũnh ke fi nĩ, hã ra fag tóg ver jagnẽ mré nỹ ja tũ nĩ. Ẽn kã fi tóg kufy nĩ ha. Topẽ kuprĩg tỹ fi mỹ gĩr han jan hã vẽ. 19Kỹ José tóg mẽg mũ sir, fi tỹ kufy nĩ ti, kỹ tóg ti mỹ e tĩ. Ũn jykré kuryj vẽ mỹr, José ti, hã kỹ tóg fi mỹ'ãg han sór tũ nĩ, kỹ tóg fi to vĩ tũ nĩ sir. Hã ra tóg fi pin kỹ fi mỹ: “kỹ inh hỹn ã tỹ prũ nĩnh ke tũ nĩ ha.” he sór mũ sir.
20Ti tỹ ver fi tovãnh to jykrén kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg ti mỹ vẽnh ven mũ sir, ti vẽnh péti kỹ. Kỹ tóg ti mỹ: “José,” he mũ. “Tỹ ã Davi krẽ'krẽ ag kã ũ nĩ,” he tóg. “Maria fi to jykrén kónãn tũg nĩ. Jatun mỹ fi tỹ prũg nĩ, fi tovãnh tũg nĩ. Ũ tũ pijé', fi kósin ti. Topẽ kuprĩg tỹ fi mỹ han ja vẽ. 21Ti mur kỹ tóg gré nỹnh mũ, ha vemnĩ. Kỹ ti mỹ: Jesus, hemnĩ. Ã povo krenkren han jé tóg ke mũ, ag tỹ Topẽ vĩ mranh mũ ra,” he tóg, José mỹ, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti.
22Hã ra Topẽ vỹ vãsỹ ã vĩ tó tĩ ũ mỹ tag tó ja nĩ, ha mẽ. 23“Ũn mén ja tũ fi vỹ kufy nĩnh mũ,” he ja tóg nĩ. “Fi kósin fi ki mur ken kỹ ag tóg ti to: Emanuel, henh ke mũ,” he ja tóg nĩ, Topẽ vĩ tỹ rán kỹ nĩ ki. Emanuel to ke vẽ, hã vỹ: “Topẽ vỹ ẽg ki rĩr há han mũ,” he mũ, ẽg vĩ ki, hã vỹ: Emanuel, he mũ. José vỹ Topẽ vĩ tag ve ja nĩ.
24Kỹ José tóg rĩr mũ sir, ti vẽnh péti kar kỹ. Kỹ tóg Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ẽn vĩ ki króm mũ sir. Vẽnh prũg han tóg mũ, Maria fi mré. 25Hã ra tóg ver fi mré nỹ tũ nĩgtĩ. Kejẽn fi tóg ã kósin vég mũ. Kỹ José tóg ti jijin kỹ ti mỹ: Jesus, he mũ. Fi tỹ ti ve kar kỹ tóg vãhã fi mré nỹ mũ sir.
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Lisätietoja käännöksestä Topẽ vĩ rá