VPOM 1
NGCL
1
Gvnkhanh mvnyei
1Vpom vyang yoq lyis Mangso ka maukhung yahge nyeisjvng lyis gvnkhanh toh. 2Nyeisjvng gas vzwvng vkhyoq ma bos, cha eq ma joq. Soeng soeng noq zis gas nauh dah joqyos lyis nghop toh. Mangso dah Dyos gas jeis thoq mas noengh nyeis. 3Mangso ka, Bvng zis bweh bas jungh,#2Kr 4.6 ge lyis bvng zis bweh joq. 4Mangso ka hau bvng zis gis yvlyis nyvng. Hau bvng zis lyis chuot masyah kangh toh. 5Mangso ka bvng zis lyis nyeih, chuot zis lyis nyenh ge nyhink. Housoeh nyenhthang yahge nvpsangh gas cangxeih vnyeih nghuot.
6Mangso ka jeis dah vgungs mas maunyaus zoh lyis bweh nhang lha, Jeis yah jeis gang loh bas jungh, ge. 7Housoeh Mangso ka maunyaus zoh lyis kuot toh las, maunyaus zoh dah o mha dah jeis yahge maunyaus zoh dah thoq mas dah jeis lyis kyoq toh zis yah dvyhangteh, bweh joq.#2Pt 3.5 8Mangso hauh maunyaus zoh lyis maukhung ge nyhink. Housoeh nyenhthang yahge nvpsangh gas aiq vnyeih nghuot.
9Mangso ka, Maukhung o mha dah jeis dvdeh mas ywi zain las, tungyos thuq bas jungh ge lyis bweh joq. 10Mangso ka tungyos lyis nyeisjvng, jeis ywi zain joq yvlyis Thomh ge nyhink. Mangso ka hauh zis gis yvlyis nyvng. 11Mangso ka, Nyeisjvng gas mhanh, jyo nyau bos dah vzains yahge nyang ja nyang mas vnyau bos dah saiqzains tsain yuk bas jungh, ge lyis bweh joq. 12Nyeisjvng gas mhanh, jyo nyau bos dah vzains, nyang ja nyang mas vnyau bos dah shih zains lyis yuk los nhang. Mangso ka hauh zis gis yvlyis nyvng. 13Housoeh nyenhthang yahge nvpsangh gas somh vnyeih nghuot.
14Mangso ka, Nyeih yahge nyenh lyis gvn das xiklyis maukhung maunyaus zoh mas bvng zis tsain joq bas jungh: houka buisnyeis, vyoq vbon, yahge zvn lyis seq das xiklyis jyiq toh. 15Hau bvng ja gas maukhung maunyaus zoh mas tsain joq las nyeisjvng lyis pank dyei bas jungh ge lyis bweh joq. 16Housoeh Mangso ka svsoh kuh dah bvng zis aiq koeuq kuot toh las, kuh zis gas nyeih lyis guon das xiklyis, ngis zis gas nyenh lyis guon das xiklyis nghuot. Nyang gas kyi lhyi eq tsain kuot toh shih. 17Mangso ka nyeisjvng lyis pank dyei das nyhenshang hauh bvng zis lyis maukhung dah maunyaus zoh mas tsain toh. 18Hauh goeu gas nyeih yahge nyenh lyis guon das nyhenshang, bvng zis yahge chuot zis lyis kangh das xiklyis nghuot. Mangso ka hauh zis gis yvlyis nyvng. 19Housoeh nyenhthang yahge nvpsangh gas nyei vnyeih nghuot.
20Mangso ka, Jeis gas soq bos las dwis ja nyoshoq jebais los nhang bas jungh, nghoq jens eq maukhung maunyaus zoh mas dang bas jungh, ge. 21Mangso ka Thomh mas dah Wela oeng yahge dwis ya dwis zis vja ja eq, dungs dap las dang dah nghoq nyau khanghmuh lyis eq gvnkhanh toh. Mangso ka hauh zis gis yvlyis nyvng. 22Mangso nyamoq lyis shvmanh dyei las taiq zis gas, Thomh jeis mas eq nyoshoq jebais las dyingh los aq. Nghoq eq nyeisjvng thoq mas jebais los bas jungh, ge. 23Housoeh nyenhthang yahge nvpsangh gas oeng vnyeih nghuot.
24Mangso ka, nyeisjvng gas nyang nyau nyang mas dwis ja gaunyhauq, shweh ja, Yewus vja ja thuq los nhang bas jungh, ge lyis bweh los. 25Housoeh Mangso ka Yewus, gaunyhauq, nyeisjvng mas shweh ja nyang nyau nyang lyis eq kuot toh, Mangso ka hauh zis gis yvlyis nyvng.
26Hauh thang lhyi Mangso ka, Yang, yah gungs doeus lho, yah vwot teh dah dius lyis gvnkhanh goh: nyamoq gas thomh mas dah oeng thoq mas eq, dang dah nghoq thoq mas eq, gaunyhauq thoq mas eq, yewus thoq mas eq, nyeisjvng mas du shweh ja thoq mas eq, nyeisjvng gonh lyis guon bas jungh, ge.#1Kr 11.7 27Housoeh Mangso ka nyah gungs doeus lho yah dvyhangteh dius lyis gvnkhanh toh. Nyang lyis Mangso dah gungs doeus lho yah dvyhangteh gvnkhanh toh. Nyang vbusbih yahge vmesbih lyis gvnkhanh toh.#Mat 19.4; Mak 10.6 #Vpm 5.1-2 28Mangso nyamoq lyis shvmanh dyei las taiq zis gas, Lobos las nyoshoq jebais los geh, nyeisjvng goms shoq dyingh nhang lha guon geh. Thomh mas dah oengdoq, dang dah nghoq yahge nyeisjvng mas dwis ya dwis ja thoq mas guon nyeis geh, ge. 29Tsai, Mangso ka, Yoeuh geh, maunyeis gonh mas yoh yhomh zo dah jyo nyau vja ja, nyang ja nyang mas vnyau bos dah shihzains vja ja eq ngos namoq zo shuk das xiklyis dyei. 30Hauh thoq lyis ngos nyeisjvng thoq mas dah yewus khanghmuh, dang dah nghoq khanghmuh, nyeisjvng mas shweh ja dvnganh, soq she ja dvnganh dah xiklyis zo das mhanh nyaus vja ja dyei toh, ge lyis bweh joq. 31Mangso ka nyang kuot toh zis dvnganh svsoh gis joq yvlyis nyvng. Housoeh nyenhthang yahge nvpsangh gas khyuk vnyeih nghuot.