ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤜꤢꤨ 1:26

ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤜꤢꤨ 1:26 KYUNTGEN

ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤟꤢꤩꤕꤟꤥ ꤔꤢ, “ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤛꤢꤒꤟꤢ꤭ꤚꤟꤥꤜꤢꤨ꤭ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤛꤢꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤛꤢꤩ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤥ꤮꤯ ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤢꤨꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤛꤢꤩ꤬ ꤥ꤬ ꤘꤣ ꤓꤛꤢꤩ꤭ꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤓꤢꤨ꤬ꤖꤢꤨꤐꤟꤌꤣꤖꤢꤨ ꤐꤟꤌꤣ꤬ ꤘꤣ ꤗꤢꤪꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤤ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤛꤢ ꤥ꤬ ꤘꤣ ꤗꤟꤤ꤬ꤊꤜꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤢꤨꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤢꤨ꤭ ꤙꤟꤌꤣ꤬ ꤔꤟꤤꤜꤢꤨ꤭ ꤘꤣ ꤘꤢꤪ꤭ꤊꤢꤨ꤭ꤏꤥ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤢ꤬ꤕꤢ꤬ꤒꤤꤒꤤ ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤔꤟꤤ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ꤏꤛꤥ꤬ꤏꤢꤪ꤭ ꤚꤢꤪ ꤔꤢꤪ꤭ ꤕꤣ ꤔꤟꤤꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤔꤢ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤕꤥ꤮,” ꤢ꤬ ꤟꤢꤩ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬꤯
KYUNTGEN: ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤜꤢꤨ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ꤍꤟꤥ
Jaa

Ilmaiset lukusuunnitelmat ja hartaudet jotka liittyvät ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤜꤢꤨ 1:26