Mataos 2
OZMBAD
2
Onkaa#2.0 Onkaa baa, bé a be ó é sama bʉr o b'a tɨe-tɨe mɨnjwɨɨbʉr ɨ. Jɔʼ mɨnjwɨɨbʉr, myé a be lé egwɨm motɨɨ ɨ, myé a jebe-jebe ó, onkaa bɔɔ. Bɛɛ, bé a ze to ó, to dwɛʼ baatwitwɛn, dwɛʼɔ nteme bɨsa bɨ eleme byɔɔ ndɨ elɛɛ be sa yé ósyɛɛlɨ ɨ, bé ze tɨɔ mɨnjwɨɨbʉr sa yé a be, yé ópyal be e. Bʉʉ bʉr, bé lé etoŋlo ó, onkaa baa, bé a si duho é mɨlal mɨ Partia nkʉ é Med. Bʉr o b'a jyɛʼ taa buʼo yɔɔ boo Yesʉs ɨ dobo e Paŋtekot ɨ, bé a be ó bʉr o Partia ndwe e baa o Med. Dwɛʼa nteme Danyɛl 5.11. lé eze bee Yesʉs
1Pie Yesʉs a be si byɛl é Betɛlɛhɛm, nkana lal Yʉda, é jɔʼ mo njwɨɨbʉr Erod, onkaa ze pyal ɨ Yerʉsalɛm, duho nko dobo lé emʉa ɛ. 2No ó bé a to le edî e bʉr ó: «Njwɨɨbʉr oYʉden byɛl ɨ, nye nko? Bɨh bé edî no ó, ebe, bɨh bé a si bee atwitwɛn we bɨh ye, nko dobo lé emʉa ɛ. Bɨh bé eze ó, lé eze dwiibɨ nye.»
3Jɔʼ njwɨɨbʉr Erod a jʉʼra lɔɔ epyal lɔɔ ɛ, nye ze syɛl ba é buobuo, bé e bʉr o Yerʉsalɛm bɨbɛh jwɨʼ gwar. 4No ó nye a gohlo ojwɨɨ be opara bɨbɛh ndwe e l'oyeʼle o motie lé ekœʼ e bwa b'Ɨzraɛl ɨ. Nye ntɔʼ dî e be ó, yáa gumo Lœma mulo mo Zyɛm a jala le ebyɛl ɨ. 5Bé e nye ó: «Yé óbe ó Betɛlɛhɛm, nkana lal Yʉda. Bɨna bé egʉa ga no, ebe, nuu ngwiha mɨlɔb a tile é lɔb waa ó:
6No ó, Betɛlɛhɛm, lal Yʉda, go abul twaʼbe
é bɨnkana bɨ efoʼ bi lal Yʉda,
ebe, njwɨɨ nɨnɨ óduho ó é go!
Nye ó ngo koblo daa e bɨntœme lam, bwa b'Ɨzraɛl.»
7No ó Erod a ze baŋle onkaa baa é mofo, ó bé gʉa lɛɛ nye jɔʼ atwitwɛn waa a taare lé enyin é jobo kʉ ɨ. 8No ó nye a ze lomo be Betɛlɛhɛm. Nye ó: «Toʼ, to byamle ga fum mwan waa ndɨ ɨ. Jɔʼ bɨn bé óbee nye e, bɨn bé à ze lɛɛ me. Diŋa ó, me nteme óto dwiibɨ nye.»
9Ejoʼo bé a joʼo lwib mo njwɨɨbʉr yaa nɛʼɛ, bé ze to é to to to, to bee atwitwɛn#2.9 Atwitwɛn, nye ó dweʼle engles é byʉʉ bɨgumo. Dwɛʼa Mɨngwiha mo Yʉanes. bé a taare lé ebee nko dobo lé emʉa ɛ, mu be é zi dolo. Nye ntɔʼ to cyɛb kʉ gumo mwan a be e. 10Jɔʼ bé a bee atwitwɛn ɨ, bé ntɔʼ laŋle soho. 11Bé ntɔʼ ni é mbɛr tʉŋlʉ, beɔ mwan bé e nyɔŋ we Maaria, ze bɨʼɔ mompom mɔɔ si é mih me, lé edwiibɨ nye. Pie tɨ, bé ze kɛɛ mopʉna mɔɔ, ntɔʼ dweŋɔ nye mɨndwɛa mɨ kʉlʉ bé a ze e mye e: gol, ndwam le myrrhe. 12Pie tɨ, Zyɛm ze tɨe be é zi bɨlima ó, bé l'ayi bula to boo Erod. Bé a to kumo kwar wɔɔ ó, cwɨɔ é zi fih.
Yoseb bé e Maaria, lé ekpɛɛ Erod
13Jɔʼ onkaa baa, bé a be, bé mu si fiʼ ɨ, nuu engles mo Da ntɔʼ pyal Yoseb é lima. Nye e nye ó: «Mʉŋa si, nʉŋa mwan bé e nyɔŋ. Bɨn bé à kpɛɛ, to Egipten. Go òdi gʉ, to pyal é jɔʼ me ólɛɛ e go ó, go bula ɛ, ebe, Erod mu ó lé esaa ó, nye jʉ ó mwan nwa.»
14No ó Yoseb a ze mʉa si, nʉa mwan, bé e nyɔŋ é pum, pɔhba, to Egipten. 15Nye ntɔʼ di gʉ, to pyal é jɔʼ Erod a dwè e. Yé a syɛɛlɨ no ó, lé edira lɔɔ Da a bɛa lɛɛ é nʉm ngwiha mɨlɔb we ó: «Me a baŋle mwan wam ó, nye duha Egipten.»
16Jɔʼ Erod a gʉa ó, onkaa baa, bɨ kʉa nye no e, nye ntɔʼ bul laŋle joʼo empime. Nye ntɔʼ lomo bʉr ó, bé toʼ le ejʉ bwa o bʉrʉm o Betɛlɛhɛm le baa o nkɔra yaa bɨbɛh, taare é bɨcyee, to pyal é nduo yé a be, yé mu e mɨmbu mɨmba ɛ. Nye a sa no ó, lé edu sa onkaa baa, bé a lɛɛ nye e. 17Yé a syɛɛlɨ no ó, lé edira lɔɔ ngwiha mɨlɔb Yeremi a lɛɛ ó:
18Bʉr, bé a si joʼo bɨtim lé eduho Rama.
Modwe le buobuo mɨmbwɨhla, byé ejwɨ̂ʼ é nko paʼ waa.
Yé ó Rachel! Nye ejɨ bwan be!
Nye a baamɛʼle ó, mʉr leʼa nye, ebe, bé aka be.
19Pie e l'efie mo Erod, Yoseb dina Egipten, nye ze bâʼle bee engles mo Da é lima. 20Engles, nye e nye ó: «Mʉŋa si, nʉŋa mwan, bé e nyɔŋ we; bɨn bé à fiʼ, to lal Ɨzraɛl, ebe, bʉr o b'a saa-saa ó, bé jʉ ó mwan ɨ, bɨ sie lé edwè.»
21Yoseb ze mʉa si, nʉa mwan, bé e nyɔŋ, ntɔʼ fiʼ, to lal Ɨzraɛl. 22Sa gwar, é jɔʼ nye a ka joʼo ó, Arkelaos ó b'a nʉa jwɨɨ é lal Yʉda pie koo sɔŋ we Erod ɨ, nye ntɔʼ joʼo bʉa lé ebula to gʉ. É jɔʼ yaa ó Zyɛm a ze tɨe nye é zi bɨlima ó, nye toʼ é lal Galɨle. 23Bé ntɔʼ mʉa tɨ, to di é kwar ndɨ die Nazarɛt#2.23 Tɨʼ ó bé e Maaria, bé a taare di ɨ. Dwɛʼa Lʉkas 2.4 ndwe e Lʉkas 2.39. ɨ. Yé a syɛɛlɨ no ó, lé edira lɔɔ ogwiha o mɨlɔb mo Zyɛm bé a lɛɛ ó: «Bé ójebe nye ó mʉr Nazarɛt.»