Ndondeko 2
FLR
2
1Igulu neꞌkihugo, na byoshi íbiri mwo, kwokwo kwo Rurema akabirema. 2Neꞌri akayusagya ukulema byoshi, ku lusiku lwa kalinda analuhuuka.#2.2 Baheburaniya 4.4. 3Mukuba, âli mali yusa ukulema byoshi, kyanatuma agataluula yulwo lusiku lwa kalinda mu zaabo, analugashaanira.
Imyazi ya Hadamu
(2.4–5.32)
Rurema agira indalo yeꞌHedeni
4Igulu neꞌkihugo, ikyanya bikalemwa, kwoku kwo bikaba. Ikyanya Nahano Rurema akabirema, 5mu kihugo, ndaayo mbuto íyâli zaazi mera, ndaanakyo kindu kiri neꞌkiguma íkyâli zaazi ba ho. Mukuba, Nahano Rurema atâli zaazi niesa invula. Hatanâli riiri umundu woꞌkulima idaho. 6Kundu kwokwo, mwiꞌdaho mwanakizi shyoka utudota, twanakizi linywisa lyoshi.
7Mu luvu, mwo Nahano Rurema akabumba umushosi, anamúfuuhira umuuka mu mazuulu. Uyo mushosi, anaba kiremwa kigumaana.#2.7 1 Bakorindo 15.45.
8Ha nyuma, Nahano Rurema anabyala indalo i Hedeni, uluhande lweꞌsheere, anagibiika mwoꞌyo mundu. 9Rurema anamezagya ngiisi milala yeꞌbiti. Byâli buyahiri, byanâli hiiti ibitumbwe binunu. Mwomwo, mwâli riiri neꞌkiti kyoꞌkuleeta ubulamu, kiri neꞌkiti kyoꞌkumenyeesa abandu amiija naꞌmabi.
10Mwiꞌyo ndalo, mwâli riiri noꞌlwiji, lwanâli kizi ginywisa. Imunda lwâli kizi hingira, lwanabereka mweꞌnyiiji zina. 11Ulwiji lwa mbere luli mu buuzibwa Pishooni. Lwo luzungulusiri mu kihugo kyoshi kyeꞌHavila. Yikyo kihugo, kiri mweꞌnooro. 12Na kwakundi, muli noꞌmubadu úguli mu detwa bedola. Muli naꞌmabuye miija, ágali mu detwa honikisi.
13Ulwiji lwa kabiri luli mu buuzibwa Gihooni. Luzungulusiri mu kihugo kyoshi kyeꞌKuushi. 14Ulwiji lwa kashatu luli mu buuzibwa Tigire. Luli mu hingira uluhande lweꞌsheere lweꞌkihugo kyeꞌHasuriya. Ulwiji lwa kana luli mu buuzibwa Hefuraati.
15Na íbitumiri Nahano Rurema akabiika uyo mushosi mu ndalo yeꞌHedeni, gira akizi gilima, anakizi gilanga. 16Nahano Rurema anamúbwira kwokuno: «Mwiꞌyi ndalo, uhangwirwi ukukizi lya ibitumbwe byeꞌbiti byoshi. 17Si ibitumbwe byeꞌkiti kyoꞌkumenyeesa amiija naꞌmabi, utakolwagwa kwo wabilya. Ulusiku lwo ugabilya kwo, ku kasiisa ugaafwa.»
18Ha nyuma, Nahano Rurema anayidesa: «Uyu mushosi, butali bwija kwo atuulage yenyene. Ngamúgirira umutabaazi.»
19Kwokwo, Nahano Rurema anayabiira uluvu, analema mwo ngiisi mulala gweꞌnyamiishwa, na gwoꞌtunyuni, útuli mu balala mu kyanyaanya. Anabileetera umushosi, gira alole ngiisi kwo agabiyinika amaziina. Yibyo biremwa byoshi, ngiisi maziina go akabiyinika, ganaba go maziina gaabyo. 20Kwokwo, ibitugwa byoshi, neꞌnyamiishwa zooshi, noꞌtunyuni twoshi, uyo mushosi ye kabiyinika amaziina. Si ku luhande lwage, hatâli zaazi boneka umutabaazi úmukwiriiri.
21Kwokwo, uyo mushosi, Nahano Rurema anamúbiika mwiꞌro lyaꞌkahondo-hondo. Neꞌri akaba aki huniiri, Nahano Rurema anamúlyosa mwoꞌlubavu luguma, anahashubaania neꞌminyofu. 22Lulya lubavu, Nahano Rurema analubumba mwoꞌmukazi. Neꞌkyanya akamúleeta imunda umushosi, 23mbu amúbonage, ti:
«Yonago! Uyu, ali ivuha lya mu mavuha gaani,
anali munyofu gwa mu minyofu yani.
Bwo alyosibwa mu mushosi,
kyo kitumiri agakizi buuzibwa Mukazi.»
24Ku yukwo, umushosi agaasiga yishe na nyina, anayibiike ku mukaage. Na bombi, banabe bakola magala maguma.#2.24 Mataayo 19.5; Mariko 10.6-7; 1 Bakorindo 6.16; Bahefeso 5.31.
25Uyo mushosi bo na mukaage, bombi bâli riiri bukondwe, batanâli kizi gwatwa neꞌshoni.

Première édition, 2019

© 2018 Wycliffe Bible Translators Inc.

Lisätietoja käännöksestä Ibibiriya: Igambo lya Rurema mu ndeto ye'kifuliiru