ᒉᓂᓯᐢ 1
KKMS
1
1ᒥᒋᒫᐨ ᐅᐦᒋ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᑖᐤ ᑭᓯᐠ ᒥᓇ ᐊᐢᑭ. 2ᐊᓂᒪ ᐊᐢᑭ ᓇᒪᐃᐧᔭ ᑭ ᑭᐢᑭᓇᐋᐧᓯᓈᑲᐧᐣ ᒥᓇ ᑭ ᐱᓯᓯᑳᐧᐤ; ᐁᑯᓯ ᐊᐧᓂᑎᐱᐢᑳᐤ ᑭ ᐊᔮᐤ ᑎᒥᕽ; ᐁᑯᓯ ᐅᐟ ᐊᐦᒑᐦᑲᐧ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐸᐹ ᓱᐋᐧᑫᔨᐊᐧ ᐁ ᐊᐧᐢᑭᑎᐯᔮᑭ ᓂᐱᔭ. 3#2 ᑲᕒᐃᐣᑎᔭᓇ 4:6ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᑭᑕ ᐋᐧᓭᔮᐤ; ᐁᑯᓯ ᑭ ᐋᐧᓭᔮᐤ. 4ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᐋᐧᓭᔭᐤ ᐁ ᒥᔮᐧᓯᓂᔨᐠ; ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐱᐢᑭᐦᑎᓇᑦ ᐋᐧᓭᔮᐤ ᐊᐧᓂᑎᐱᐢᑳᐤ ᐅᐦᒋ. 5ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒥᓇ ᐁ ᐋᐧᓭᔮᔨᐠ ᑭᓯᑳᐤ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑕᑦ, ᐁᑯᓯ ᐁ ᐊᐧᓂᑎᐱᐢᑳᔨᐠ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑕᑦ; ᐁᐊᐧᑯ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒥᓇ ᐁ ᑫᑭᓭᐹᔮᐠ ᓂᐢᑕᑦ ᐁ ᑭ ᑭᓯᑳᐠ.
6 # 2 ᐱᑕᕒ 3:5 ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᑭᔮᑦ ᑭᑕ ᐃᐦᑕᑲᐧᐣ ᐁ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ ᒣᑳᐧᐨ ᓂᐱᕽ, ᐁᑯᓯ ᑭᑕ ᐅᐦᒋ ᐱᐢᑭᐦᑎᓂᑳᑌᑭ ᓂᐱᔭ ᓂᐱᕽ ᐅᐦᒋ. 7ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐅᓯᐦᑖᐤ ᐁ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ, ᐁᑯᓯ ᑭ ᐱᐢᑭᐦᑎᓇᑦ ᐊᓂᐦᐃ ᓂᐱᔭ ᓯᐹ ᑳ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ ᑳ ᐊᔮᑭ, ᐊᓂᐦᐃ ᓂᐱᔭ ᐅᐦᒋ ᐃᐢᐱᒥᕽ ᐃᓯ ᑳ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ ᑳ ᐊᔮᑭ; ᐁᑯᓯ ᒫᑲ ᑭ ᐃᐦᑭᐣ. 8ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑳ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ ᑭᓯᐠ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑕᑦ. ᐁᐊᐧᑯ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒥᓇ ᐁ ᑫᑭᓭᐹᔮᐠ ᓂᓵᐧᐤ ᐁ ᑭ ᑭᓯᑳᐠ.
9ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᓂᐱᔭ ᓯᐹ ᑭᓯᑯᕽ ᑳ ᐊᔮᑭ ᐯᔭᑲᐧᓄᕽ ᑭᑕ ᒫᐊᐧᓴᑯᐸᔨᐊᐧ ᒥᓇ ᑭᔮᑦ ᐊᓂᒪ ᐹᑲᐧᐢᑲᒥᐠ ᑭᑕ ᓄᑲᐧᐣ; ᐁᑯᓯ ᑭ ᐃᐦᑭᐣ. 10ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᐊᐢᑭ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑕᑦ ᐊᓂᒪ ᐹᑲᐧᐢᑲᒥᐠ; ᒥᓇ ᐁ ᑭ ᒫᒪᐃᐧᐸᔨᑭ ᓂᐱᔭ ᑭᐦᒋᑲᒥ ᑭ ᐃᓯᔨᐦᑳᑕᑦ; ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᐁᐊᐧᑫᐧᔨᐤ ᐁ ᒥᔮᐧᓯᓂᔨᐠ. 11ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᐊᐢᑭ ᑭᑕ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᑖᒪᑲᐣ ᒪᐢᑯᓯᔭ, ᒥᓇ ᒥᓂᓵᐦᑎᐠ ᒥᓇ ᑳ ᓵᑲᐢᑭᐠ ᑫ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᒋᑫᒪᑲᕽ ᑫ ᒥᓂᓯᐃᐧᐟ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᐟ, ᑎᐱᔭᐤ ᑫ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᐃᓱᐟ ᐊᐢᑭᕽ; ᐁᑯᓯ ᑭ ᐃᐦᑭᐣ. 12ᐁᑯᓯ ᐊᐢᑭ ᑭ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᑖᒪᑲᐣ ᒪᐢᑯᓯᔭ, ᒥᓇ ᑳ ᓵᑲᐢᑭᐠ ᑳ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᒋᑫᒪᑲᕽ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᐠ, ᒥᓇ ᒥᐢᑎᐠ ᑳ ᒥᓂᓯᐃᐧᐟ ᑎᐱᔭᐤ ᑳ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐃᓱᐟ, ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᐟ; ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᐁ ᒥᔮᐧᓯᐠ. 13ᐁᐊᐧᑯ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒥᓇ ᐁ ᑫᑭᓭᐹᔮᐠ ᓂᐢᑖᐧᐤ ᐁ ᑭ ᑭᓯᑳᐠ.
14ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᑭᑕ ᐊᔮᐊᐧᐠ ᑫ ᐋᐧᓭᔮᓯᑫᒋᐠ ᐁ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ ᑭᓯᐠ, ᑭᑕ ᐱᐢᑭᐦᑎᓂᑳᑎᐠ ᑭᓯᑳᐤ ᑎᐱᐢᑳᕽ ᐅᐦᒋ; ᑭᔮᑦ ᒫᑲ ᐁᐊᐧᑯᓂᐠ ᑭᑕ ᑭᐢᑭᓇᐋᐧᒋᐦᒋᑲᓂᐃᐧᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑭᑕ ᐅᐦᒋ ᐋᔨᐢᐱᑖᐊᐧᕽ, ᒥᓇ ᑭᑕ ᑲᑭᓯᑳᐠ, ᒥᓇ ᑭᑕ ᐊᔭᐢᑭᐊᐧᕽ; 15ᑭᔮᑦ ᒫᑲ ᐁᐊᐧᑯᓂᐠ ᑭᑕ ᐋᐧᓯᓱᐊᐧᐠ ᐁᑯᑕ ᐁ ᓇᔦᐊᐧᑕᑯᑌᐠ ᑭᓯᐠ ᑭᑕ ᐊᐧᓭᐢᑲᑭᐠ ᐊᐢᑭ; ᐁᑯᓯ ᒫᑲ ᑭ ᐃᐦᑭᐣ. 16ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᓂᓱ ᐁ ᑭᐦᒋ ᐋᐧᓯᓱᔨᐟ; ᐊᓇ ᐊᔨᐋᐧᐠ ᑳ ᑭᐦᑳᔮᓴᐁᐧᐟ ᑭᑕ ᑎᐯᔨᐦᑕᕽ ᑭᓯᑳᐤ, ᐊᓇ ᒫᑲ ᓄᐦᑕᐤ ᑳ ᐃᐢᐱᑖᓴᐁᐧᐟ ᑭᑕ ᑎᐯᔨᐦᑕᕽ ᑎᐱᐢᑳᐤ; ᐊᒐᐦᑯᓴ ᒥᓇ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ. 17ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐊᔦᐤ ᓇᔦᐊᐧᒋ ᑭᓯᑯᕽ ᑭᑕ ᐋᐧᓭᐢᑲᑭᐠ ᐊᐢᑭ. 18ᑭᑕ ᑎᐯᔨᐦᑕᑭᐠ ᑭᓯᑳᐤ ᒥᓇ ᑎᐱᐢᑳᐤ, ᑭᑕ ᐱᐢᑭᐦᑎᓇᑭᐠ ᐋᐧᓭᔮᐤ ᐊᐧᓂᑎᐱᐢᑳᐤ ᐅᐦᒋ; ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᐁ ᒥᔮᐧᓯᐠ. 19ᐁᐊᐧᑯ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒥᓇ ᐁ ᑫᑭᓭᐹᔮᐠ ᓀᐋᐧᐤ ᐁ ᑭ ᑭᓯᑳᐠ.
20ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᐊᓂᐦᐃ ᓂᐱᔭ ᑭᑕ ᐁᐧᔪᒋ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᐁᐊᐧᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᐅᓯᐦᒋᑲᓇ ᐁ ᐊᐧᐢᑲᐃᐧᔨᐟ ᒥᓇ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔨᐟ, ᒥᓇ ᑫ ᐸᐹᒥᔮᐟ ᐊᐢᑭᕽ ᐃᐢᐱᒥᕽ ᐃᓯ ᓇᔦᐊᐧᒋᑭᓯᑯᕽ. 21ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᑭᐦᒋ ᐋᐧᐸᒣᑲᐧ, ᒥᓇ ᑳ ᐃᑕᓯᐟ ᐅᓯᐦᒋᑲᐣ ᑳ ᐊᐧᐢᑲᐃᐧᐟ ᐊᓂᑕ ᓂᐱᕽ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐁᐧᔪᒋ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᒋᐠ, ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᒋᐠ, ᒥᓇ ᑳ ᐊᐧᑕᐦᑕᐦᑲᐧᓂᐟ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᐟ; ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᐁ ᒥᔮᐧᓯᐠ. 22ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᓴᐁᐧᔨᒣᐤ, ᐁ ᐃᑌᐧᐟ, ᐃᐧ ᒥᔪ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᐃᑐᐠ ᒥᓇ ᐃᐧ ᒥᐦᒉᑎᐠ, ᒥᓇ ᓵᑲᐢᑭᓇᐦᑖᐠ ᓂᐱᔭ ᑭᐦᒋᑲᒥᕽ, ᒥᓇ ᑭᔮᑦ ᑳ ᐸᐹᒥᔮᐠ ᑭᑕ ᐃᐧ ᒥᐦᒉᑎᐤ ᐊᐢᑭᕽ. 23ᐁᐊᐧᑯ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒥᓇ ᐁ ᑫᑭᓭᐹᔮᐠ ᓂᔮᓇᓈᐧᐤ ᐁ ᑭ ᑭᓯᑳᐠ.
24ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᐊᐢᑭ ᑭᑕ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᑖᒪᑲᐣ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔨᐟ ᐅᓯᐦᒋᑲᓇ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᔨᐟ, ᐊᐊᐧᑳᐣ ᒥᓇ ᑫ ᐱᒥᑖᒋᒧᒋᐠ, ᒥᓇ ᐊᐢᑭᐃᐧ ᐱᓯᐢᑭᐤ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᐟ; ᐁᑯᓯ ᒫᑲ ᑭ ᐃᐦᑭᐣ. 25ᐁᑯᓯ ᒫᑲ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᐊᐢᑭᐃᐧ ᐱᓯᐢᑭᐊᐧ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᔨᐟ ᒥᓇ ᐊᐊᐧᑳᓇ ᑳ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᔨᐟ, ᒥᓇ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑳ ᐸᐹᒥᑖᒋᒧᐟ ᐊᐢᑭᕽ ᐁ ᑐᐃᐧᑳᓂᐃᐧᐟ; ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᐁ ᒥᔮᐧᓯᐠ. 26#1 ᑲᕒᐃᐣᑎᔭᓇ 11:7ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒫᐦᑎ ᐅᓯᐦᐋᑖᐣ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᑭᐟ ᐃᓯᓈᑯᓯᐃᐧᓂᓈᕽ ᑭᑕ ᓇᐢᐱᑖᑯᔭᕽ, ᒥᓇ ᑭᔮᑦ ᐃᐧᔭᐋᐧᐤ ᑭᑕ ᑎᐯᔨᒣᐊᐧᐠ ᑭᓄᓭᐊᐧ ᑭᐦᒋᑲᒥᕽ ᒥᓇ ᐱᔦᓯᓴ, ᒥᓇ ᐊᐊᐧᑳᓇ, ᒥᓇ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐊᐢᑭ; ᒥᓇ ᑕᐦᑐ ᑳ ᐸᐹᒥᑖᒋᒧᒋᐠ ᐊᐧᐢᑭᑕᐢᑲᒥᐠ. 27#ᒉᓂᓯᐢ 5:1,2#ᒫᐟᔪ 19:4; ᒫᕒᐠ 10:6ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᐅᓯᐦᐁᐤ ᐊᔨᓯᔨᓂᐊᐧ ᐃᐧᔭ ᐅᐟ ᐃᓯᓈᑯᓯᐃᐧᓂᕽ, ᑭᓭᒪᓂᑐ ᐅᐟ ᐃᓯᓈᑯᓯᐃᐧᓂᕽ ᑭ ᐃᓯ ᐅᓯᐦᐁᐤ; ᓈᐯᐊᐧᔭ ᒥᓇ ᐃᐢᑫᐧᐊᐧᔭ ᑭ ᐃᓯ ᐅᓯᐦᐁᐤ. 28ᐁᑯᓯ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᑭ ᓴᐁᐧᔨᒣᐤ ᒥᓇ ᑭᓭᒪᓂᑐ ᐅᒥᓯ ᑭ ᐃᑌᐤ, ᐃᐧ ᒥᔪ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᐃᑐᐠ ᒥᓇ ᐃᐧ ᒥᐦᒉᑎᐠ, ᒥᓇ ᓵᑲᐢᑭᓇᐦᑖᐠ ᐊᐢᑭ ᒥᓇ ᓵᑯᑖᐠ, ᒥᓇ ᑎᐯᔨᒥᐦᑯᐠ ᑭᓄᓭᐊᐧᐠ ᑭᐦᒋᑲᒥᕽ, ᒥᓇ ᐱᔦᓯᓴ ᑳ ᐸᐹᒥᐦᐋᒋᐠ, ᒥᓇ ᑕᐦᑐ ᑫᑲᐧᐩ ᑳ ᐱᒫᑕᕽ ᑳ ᐊᐧᐢᑲᐃᐧᑖᒫᑲᕽ ᐊᐧᐢᑭᑕᐢᑲᒥᐠ. 29ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐃᑌᐧᐤ, ᒋᐢᐟ, ᑭ ᑭ ᒥᔨᑎᓈᐋᐧᐤ ᑳ ᐃᑕᐦᑐ ᓵᑲᐢᑭᐠ ᑳ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᒋᑫᒪᑲᕽ ᐊᐧᐢᑭᐨ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᐢᑭᕽ ᑳ ᐊᔮᐠ, ᒥᓇ ᑳ ᐃᑕᑖᐧᐢᑯᓯᐟ ᒥᐢᑎᐠ, ᐊᓇ ᒥᐢᑎᐠ ᑳ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᐦᑖᐟ ᒥᓂᓴ; ᑭᔭᐋᐧᐤ ᑭ ᑲ ᐅ ᒥᒋᐃᐧᓂᓈᐋᐧᐤ. 30ᒥᓇ ᑳ ᐃᑕᓯᐟ ᐱᓯᐢᑭᐤ ᐊᐢᑭᕽ ᑳ ᐊᔮᐟ, ᒥᓇ ᑳ ᐃᑕᐦᑐ ᐸᐹᒥᐦᐋᐟ, ᒥᓇ ᑳ ᐃᑕᓯᐟ ᑳ ᐸᐹᒥᑖᒋᒧᐟ ᐊᐢᑭᕽ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᐟ, ᑭ ᑭ ᒥᔨᑎᓈᐋᐧᐤ ᑳ ᐃᑕᐦᑐ ᐅᓵᐊᐧᐢᑲᐧᐢᑭᐠ ᑳ ᓵᑲᐢᑭᐠ ᑭᑕ ᐅ ᒥᒋᐃᐧᓂᔦᐠ; ᐁᑯᓯ ᒫᑲ ᑭ ᐃᐦᑭᐣ. 31ᑭᓭᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑭ ᐋᐧᐸᐦᑕᑦ ᑕᐦᑐ ᑫᑲᐧᐩ ᑳ ᑭ ᐅᓯᐦᑖᐟ, ᒋᐢᐟ ᒫᑲ, ᓇᐢᐱᐨ ᑭ ᒥᔮᐧᓯᐣ. ᐁᐊᐧᑯ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒥᓇ ᐁ ᑫᑭᓭᐹᔮᐠ ᓂᑯᑖᐧᓯᑳᐧᐤ ᐁ ᑭ ᑭᓯᑳᐠ.

This Bible text is a corrected edition of the 1908 Western Cree Bible; it is in the public domain.

Lisätietoja käännöksestä ᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ