Mbụlembu 1
IZII
1
Mbụlembu
1Lẹ mbụlembu bẹ Chileke meru igwe bya emee eliphe. 2Ọphu eliphe enwedu ụgbugba; ọphu ọ dụdu iphe, nọ iya nụ. Ọ bụerupho mini echiphe l'ẹkameka; tẹme eli mini ono nọdu agbakọta ọchii. Unme Chileke nọdu erwuphe l'eli mini ono kwaphọ.
3Ọo ya bụ; Chileke sụ: “Gìphóró dụ.” Ìphóró bya adụ. 4Chileke bya elee ẹnya hụma l'ìphóró ono dụ ree. Ọ bya edokaha ìphóró ono yẹe ọchii. 5Chileke bya agụa ìphóró ono “eswe”; bya agụa ọchii ono “ẹnyashi”. Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku kẹ mbụ.
6Ọo ya bụ; Chileke sụ: “G'ìphè nọdu l'echilabọ mini; nọ-buha mini ono ẹbo.” 7Tọbudu iya bụ; Chileke bya emee ìphè dobe; ọ nọ-buha mini ọphu nọ l'imeli yẹe ọphu nọ l'alị ẹbo. Ọ dụ g'o pfuru. 8Chileke woru ìphè ono gụa “akpaminigwe”. Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ẹbo.
9Chileke sụ: “Gẹ mini ọphu nọ lẹ mkpula akpaminigwe nọkobe l'ẹkalanu; g'ẹka kpọhuru nkụ gbafụta ìphè.” Ọ dụ g'o pfuru. 10Chileke gụa ẹka ono, kpọhuru nkụ ono “alị”; bya agụa mini phọ “eze-ẹnyimu”. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree.
11Chileke sụ: “G'alị fushia iphe, dzụ ndzụ: iphe, amị mebyi; yẹe oshi-ọmi g'ọphu nọnu fushigbaa g'ọ dụ l'ụgbugba nkiya.” Ọ dụ g'o pfuru. 12Alị bya efushia iphe, dzụ ndzụ; ẹphe bya amịshia mebyi; ọphu nọnu nọdu amịshigbaa g'ọ dụ l'ụgbugba nkiya. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree. 13Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ẹto.
14Chileke sụ: “G'iphe, echí echíchí dụ l'akpaminigwe g'o dokahajẹ eswe yẹe ẹnyashi. Tẹme ẹphe egoshije teke bụ ògè iphe; waa mbọku; waa teke bụ apha agbaru. 15Tẹme g'iphe ono, echí echíchí ono, dụ l'akpaminigwe ono chije lẹ mgboko.” Ọ dụ g'o pfuru. 16Chileke bya emee iphe, echí echíchí labọ, parụ ẹka apaa. Ọphu ka shii bẹ o meru g'o chije l'eswe; ọphu ka alwa alị bẹ o meru g'o chije l'ẹnyashi. Ọ bya emefụkwapho kpokpode. 17Chileke bya eworu phẹ dobe l'akpaminigwe g'ẹphe mee g'ìphóró dụ lẹ mgboko. 18G'ẹphe chije l'eswe yẹe ẹnyashi; tẹme waa g'ẹphe dokaha ìphóró yẹe ọchii. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree. 19Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ẹno.
20Chileke bya asụ: “Gẹ mini kpofuta anụ, dụ igwerigwe g'o buru lẹ mini; ẹnu awata ephe l'eliphe lẹ mkpula akpaminigwe.” 21Ọo ya bụ; Chileke mee eze anụ, bugbaa l'eze-ẹnyimu; mẹkpoo iphe, dzụ ndzụ, awụ awụwu; o buru lẹ mini l'ụdu iya l'ụdu iya; waa ẹnu, ephe l'eli g'ẹphe ha; ọphu nọnu l'ụgbugba nkiya. Chileke bya ahụma l'iphemiphe ono dụ ree. 22Noo ya; Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ phẹ; sụ: “Unu zụ̀a azụ̀zù zụ-jia mini, nọgbaa l'eze-ẹnyimu; ẹnu azụa ji mgboko ejiji.” 23Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ise.
24Chileke bya asụ: “G'eliphe kpofuta iphe, dzụgbaa ndzụ l'ụdu iya l'ụdu iya. G'anụ, bụ iphe-edobe kpofuta; waa anụ ọphu awụ l'ẹpho; waa anụ, bu l'ẹgbudu. G'ọphu nọnu kpofutagbaa l'ụgbugba nkiya.” Ọ dụ g'o pfuru. 25Chileke mee anụ, bu l'ẹgbudu l'ụdu iya l'ụdu iya; mẹ anụ, bụ iphe-edobe l'ụdu nkiya; mekwaphọ anụ ọphu awụ l'ẹpho l'ụdu nkiya kwaphọ. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree.
26Tọbudu iya bụ; Chileke sụ: “G'anyi bya emee nemadzụ g'o yee anyi; mbụ g'ọ dụ g'anyi dụ. G'ọ bụru onye-ishi; g'ẹma, nọ l'eze-ẹnyimu; yẹe ẹnu, ephe l'eli; yẹe anụ, bụ iphe-edobe; yẹe eliphe l'ophu; waa iphe, bụkpoo anụ, akpụ wuruwuru l'alị nọdu iya l'ẹka.”
27Ọo ya bụ; Chileke woru nemadzụ mee;
o yee ya; ọ bụru gẹ Chileke dụ bụ g'o meru iya; ọ dụ.
Ọ bụru nwoke lẹ nwanyị bẹ o meru.
28Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ phẹ; sụ phẹ: “Unu zụ̀a azụ̀zù kabaa shii; unu zụ̀-jia mgboko kapyabẹ iya ẹnya. Unu abụru ishi: ẹma, bu lẹ mini; yẹe ẹnu, ephe l'eli; yẹe iphemiphe, bụ iphe, dzụ ndzụ, akpụ wuruwuru l'alị anọdu unu l'ẹka.”
29Noo ya; Chileke sụ: “Iphe, bụ iphe, aakọ̀ akọ̀kò lẹ mgboko; waa iphe, bụ oshi, amị amịmi l'ophu bẹ mu nụkotaru unu g'unu rije; g'ọ bụru unu nri. 30Anụ, nọkota lẹ mgboko-a; waa ẹnu, ephekọta l'eli; mẹkpoo iphemiphe, awụkota l'ẹpho; mbụ iphemiphe, dzụ ndzụ g'ẹphe ha bẹ mu nụkotaru irwu ẹswa g'ọ bụru nri phẹ.” Iphemiphe dụkota g'o pfuru.
31Chileke bya elee ẹnya hụma iphemiphe, o meru. Ẹphe dụebekota rengurengu shii. Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ishii.

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust

Lisätietoja käännöksestä BAYỊBURU Izii