Mata 2
SLNT
2
Nɛ́b in bə̀ gabm̀ bəd bə̀ yaà Yéésù bé'ǹmbìá
1Bə̀ lɛ̀b Yéésù Baitilama bìlú, Yahudiya yɛ́b ba. Sɛŋ də, bɔ̀b *Hirudus tə́ gààrú. Zɔ̀ŋ aa bə̀ lɛ̀bə̀ gə́, nɛ́b in bə̀ gabm̀ bəd bə̀ vúgə́là nyììrùú, yaà bə̀ wə́ə́ Urusalima bìlú, 2bít bə̀ dɛ̀d: «Yahudu bəd gààraa bə̀ lɛ̀b bə́ŋyée rə, oò tə́ bá? Kàandə, bə́ bé'à dùdùwà oò nyììrùú, bít bə́ yaàùwà taà káŋ̀mbìá.»
3Zɔ̀ŋ aa Gààd *Hirudus kìì nwɔŋ aa kàangə́, tɛ́m nyágə́lə̀ sɔ̀ɔ̀n. Bít nɛ́b Urusalima bìlə́ bə̀ bəd kóólé, tɛ́m nyágə́l bə̀ì kɔ̀. 4Dɛ̀d wál *láŋsə́ gààd gbàád bəd kóólé, kə̀ *nɛ̀n indaŋ̀mbə̀ bəd tá, bít dɛ̀d kìì zɔ̀ŋ aa bə̀ lɛ̀b Krístù, *Nɛ́ŋə̀ aa Vɛnɛ́b tɔ̀bə̀ gààd kílə́m yílə́ rə bərə boò naú. 5Kè' bə̀ í'ù: «Bə̀ lɛ̀bə̀ tə́ Baitilama bìlú, Yahudiya yɛ́b ba. Kàandə, aa yée kùmsə̀n nwɔŋ aa *Vɛnɛ́b gbantumsə̀ bád dàà roó:
6‹Bít ámda ḿ Baitilama bìlá, Yahudiya yɛ́bá,
ń kànsə̀n bìl gbàád bəraa Yahudiya yɛ́b bərə kə̀ pɛ̀sá.
Kàandə, gààd nə́ŋ̀ dáà vúgǹnà ámmú, oòra dá sə̀n nɛ́b mə́
Israila bə̀ bəd nwánàá.› »
7Kàanyée gə́, *Hirudus bɔ̀n dɛ̀rà nɛ́b in bə̀ gabm̀ bəd dìímsə̀ní, dɛ̀d yaà kìì sɛŋ aa dùdùwà sɔ̀d vúg bərə boò naà sɔ̀ɔ̀nkè, 8bít tùm àà bə̀ Baitilama bìlú, bàà bə̀: «Ìì ɛ̀m kúnú, bít dá ìì sàà zɔ̀ŋ aa wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà aa kùm bərə kíìn sɔ̀ɔ̀nkè. Màìgə́ dá íí bɔ̀bə̀wì gə́, kidbíd yaà ìì bàà mə́ máà gàb kúnú, bɔ̀b máá kɔ̀ ɛ̀m dá máà káŋ̀ kɔ̀.»
9Bə̀ zɛ̀ŋ gààd nwɔŋ gə́, bə̀ ɛ̀m kúnú. Bít ìì ɛ̀gà, dùdùwà aa bə̀ bé'à nyììrə̀ rə, ɛ̀m boò númú ní. Zá dá wə́ə́ wúl aa wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà ləə rú rə yílə́ gə́, dìì kúnú. 10Zɔ̀ŋ aa ìì bé' dùdùwà gə́, tɛ́m boò nyìì kə̀ làmkè gbàákù. 11Bə̀ pìì wúuú, bə̀ bé' wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà kə̀ nà'á oò Mariyama tá. Bə̀ kùm kə̀ dunlígə̀rá, bə̀ káŋ̀ kúnú. Bòórú gə́, bə̀ bìn nə́əd boò bəraa bə̀ ɛ̀mà kə̀ naà roó; bə̀ piiù bəŋzɔsá, téé kuùm solbìá, kə̀ *urdi aa bə̀ dɛ̀d myrrhe roó. 12Bítsɔ̀ŋ, Vɛnɛ́b yaà bàà bə̀ kə̀ lədǹnú gə́, boò bíd *Hirudus səǹ sɔ̀ŋ sí; kid ìì bíd boò yɛ́b bə kə̀ kpaŋ̀ nə́ŋ̀ gɔ̀ŋá.
Sɛŋ aa Yusufu kə̀ Mariyama tá, nùù bə̀ tə́ ɛɛ̀m Misra yɛ́b bəroó
13Zɔ̀ŋ aa nɛ́b in bə̀ gabm̀ bəd ɛ̀m gə́, Báátììkpɛ̀ŋ *malaika nə́ŋ̀ yaà vúg Yusufu səǹ kə̀ lədǹnú, bít bààù: «Ǹ zá' lɛgú! M̀ pà' wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà kə̀ nà'á oò tá, nùù ìì ɛ̀m Misra yɛ́b ba. Màìgə́ dá íí wə́ə́ì wərə̀ gə́, ìì kùm wərà, máà bàà ii sína ìì bírà kúnú. Kàandə, *Hirudus dá saàn wàà aarə lo'ǹmbìá.»
14Yusufu zá' tígə́lú, pà' wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà rə kə̀ nà'á oò tá, bít nùù bə̀ ɛ̀m Misra yɛ́b ba. 15Bə̀ kùmà wərà, *Hirudus val kò'ù zé. In aa ma'míìn kàandə, bɔ̀b nwɔŋ aa Báátììkpɛ̀ŋ gám piià *Vɛnɛ́b gbantumsə̀ naà yée, oò ma'míìn kúnú: «Dɛ̀d mə́ vúŋ wàà váàndo mə́ì Misra yɛ́b ba.»
Sɛŋ aa bə̀ lòd yɛb vɔ̀ɔ̀m bɛ̀ŋ́sə̀ yɛb Baitilama bìlú roó
16Nɛ́ɛ̀m *Hirudus bé' nɛ́b in bə̀ gabm̀ bəd záá bə̀ lɛ́'ù kàan gə́, zá' pí' nɔ̀m gbà'á ma'ǹmbìá. Tùm nwɔŋ, boò lòd yɛb vɔ̀ɔ̀m bɛ̀ŋ́sə̀ bəraa tə́ kə̀ zèd iirə roó, kə̀ aa bəraa wə́ə́ zèd iirə sé, oò yɛ́b bərə gə́ kóólé. Hirudus mà' kə̀ aakíin də, nɛ́b in bə̀ gabm̀ bəd bə̀ bààù gə́, bəní bé'nnə́ dùdùwà aarə, mà'ì zèd iira. 17Kàandə, bɔ̀b nwɔŋ aa Vɛnɛ́b gám dàà kə̀ gbantumsə̀ oò aa bə̀ dɛ̀rə̀ Zeremiya rə, oò ma'míìn kúnú.
18«Bə́ kììà nwɔŋ kpaàmbə̀ bəd Rama bìlú,
kpə̀ə́ǹ bərá, kə̀ nwɔŋ daàlǹmbə̀ zùúm bərá.
Rahilu tə́ yɛb oò bəd kpəənàá, í' boò tɛ́' bəǹ sí.
Kàandə, yɛb oò bəd ìì kùm sé.»
Sɛŋ aa Yusufu kə̀ Mariyama tá, kid bə̀ tə́ì bídǹnà Yahudiya yɛ́b bəroó
19 *Hirudus val kò'ù gə́, Báátììkpɛ̀ŋ *malaika nə́ŋ̀ yaà vúg Yusufu səǹ kə̀ lədǹnú, Misra yɛ́b ba, 20bít bààù: «Ǹ zá' lɛgú, m̀ pà' wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà rə kə̀ nà'á oò tá, bít kid ǹ bíd kíìn Israila yɛ́b ba. Kàandə, nɛ́b aa bə̀ sàà wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà aarə lo'ǹmbə̀ rə, val kòd bə̀ yàá.»
21Yusufu zá' lɛgú, pà' wàà bɛ̀ŋ́sə̀wà rə kə̀ nà'á oò tá, bít kidbíd kíìn Israila yɛ́b ba. 22Zá nɛ́ɛ̀m kìì Arkelos ləə gààd tə́ Yahudiya yɛ́b ba, báá oò *Hirudus zɔ̀ŋ bə gə́, nùù də́dǹ kíìn dáànmbə̀ wərà. Bít zɔ̀ŋ aa Vɛnɛ́b yaà bàà nyɛ́'ù nwɔŋ kə̀ lədǹnú gə́, nùù ɛ̀m kíìn Galili yɛ́b ba, 23bít taà ɛ̀m dá kùm bìl nə́ŋ̀ú; bə̀ dɛ̀d bìl lə Nazaratu, bɔ̀b nwɔŋ aa *Vɛnɛ́b gbantumsə̀ bəd bàà ìì dàà rə, oò wə́ə́ kúnú: «Bə̀ dáù dɛdǹ nɛ́d Nazaratu bìá.»

Samba Leko New Testament © LʼAlliance Biblique du Cameroun,

Lisätietoja käännöksestä Samba Leko New Testament