هزارۀ نو (nmv)

فارسی [Farsi (Persian)]

خواندن ترجمه: هزارۀ نو«کتاب‌مقدس» صوتی: هزارۀ نو

The Persian New Millennium Version © 2014 a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop

This publication contains New Millennium Version © 2014 by Elam Ministries. Unauthorized reproduction of this publication is prohibited.

The New Millennium Version, NMV, and the NMV logo are registered trademarks of Elam Ministries.

Notice of copyright must appear as follows on the title page or copyright page of printed works quoting from the NMV, or in a corresponding location when the NMV is quoted in other media:

“Scripture quotations are from The New Millennium Version, copyright © 2014 by Elam Ministries. Used by permission. All rights reserved.”

When more than one translation is quoted in printed works or other media, the foregoing notice of copyright should begin as follows:

“Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from . . . [etc.]”; or,

“Scripture quotations marked (NMV) are from . . . [etc.].”

The “NMV” and “The New Millennium Version” are registered trademarks of Elam Ministries. Use of either trademark requires the written permission of Elam Ministries.

When quotations from the NMV text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies, or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials (NMV) must appear at the end of the quotation.

Publication of any commentary or other Bible reference work produced for commercial sale that uses the New Millennium Version must include written permission for use of the NMV text.

Permission requests that exceed the above guidelines must be directed to Elam Ministries, Attn: Bible Rights, Elam Ministries P. O. Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK

Elam Ministries is a non-profit organization whose mission is to strengthen and expand the church in the Iran region and beyond.

ناشر

Elam Ministries

سایر ترجمه‌ها از این ناشر

Persian Old Versionموقدس کتابهزارۀ نو

ترجمه‌های موجود

مجموع ترجمه‌ها2,761
مجموع زبان‌ها1,847

کتاب‌مقدسِ شخصی شما

آیات مورد علاقۀ خود را هایلایت یا نشانه‌گذاری کنید؛ آیات تصویری درست کنید و آنها را به اشتراک بگذارید؛ و یادداشتهای خصوصی یا عمومی‌‌ای به قسمتهای کتاب‌مقدسی ضمیمه کنید.

حساب کاربری رایگان خود را ایجاد کنید

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان

برنامه‌های مطالعۀ کتاب‌مقدس به شما کمک می‌کنند تا هر روز، قدم به قدم، کلام خدا را بخوانید و در آن تعمق و تفکر کنید.

جستجوی همۀ برنامه‌های مطالعه

دانلود برنامۀ کتاب‌مقدس

هزاران نفر از طریق برنامه کتاب‌مقدس; کلام خدا را جزو زندگی روزانهٔ خود کرده‌اند. با استفاده از این برنامهٔ رایگان می‌توانید به نشان‌گزاری، یادداشت‌ها و برنامه‌های مطالعه‌تان در هرجا دسترسی داشته باشید. از ترجمه‌های مختلف کتاب‌مقدس، برای مطالعه و یا شنیدن از طریق تلفن همراه خود استفاده کنید.‏

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.