خبر خوش خدا (نرم‌افزار کتاب مقدس برای کودکان)

۵ روز

این طرح کمک می کند تا کودکان درک کنند که  خدا آنها را دوست دارد و می خواهد که با آنها رابطه داشته باشد. کودکان دعوت  شده اند تا به داستان بزرگ خدا  بپیوندند و به  آنها نشان داده شده است که  پیروی از عیسی مسیح واعتماد کردن به او، چه معنی و مفهومی را در بر دارد. این طرح مکمل نرم افزار کتاب مقدس برای کودکان است: " خبرِخوش خدا." 

ناشر

این نسخه در همکاری با موسسه وان هوپ (OneHope) تهیه شده است

دربارۀ ناشر

بیشتر از 50000 تکمیل