امید

٣روز

امید یک بخش اساسی از ایمان مسیحی است. و امید در شما از طریق مواجهه با خدا و تفكر در کلام او رشد می کند. آیات زیر، كه به خاطر سپرده شود، می تواند کمک كند تا امید به زندگى روزمره شما راه يابد. بگذارید زندگی تان با حفظ کتاب مقدس تغییر کند! براى یک سیستم جامع به منظور حفظ کتاب مقدس، از آدرس زير بازدید نمائيد: http://www.MemLok.com

ناشر

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل