خشم

٣روز

خشم براى بهترینهای ما نیز اتفاق می افتد! پاسخ شما به خشم براساس اعتقاد به خداوند و انديشه در کلام او بستگى دارد. برنامه مطالعه اعتقاد را در کنار خشم در نظر بگیرید. خواندن این آیات ، هنگام حفظ، می تواند شما را برای پاسخ مناسب به خشم کمک کند. زندگی خود را با حفظ کتاب مقدس تغییر دهید! برای یک سیستم جامع حفظ کتاب مقدس، از آدرس مقابل بازدیدنمائيد: www.MemLok.com

ناشر

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل