مشارکت ایمانداران

رازگاهان

 مشارکت ایمانداران 


 خداوند انسان را آفریده تا رابط داشته باشد  


مشارکت ایمانداران یکی از اساسی ترین چیز در ایمان مسیحی است.از همان ابتدای مسیحیت وقتی خداوند به آسمان عروج کرد .سپس روح القدس را بر کلیسا ریخت؛ کلیسا که همانا ایمانداران است همه وقت باهم جمع می شدن، همدیگر را تشویق کرده و برای همدیگر دعا می کردند. شاگردان اولیه هر روزه در عبادتگاه جمع می شدن و خداوند خدای خود را پرستش و عبادت میکردند، بخاطری کار که عیسی مسیح در روی صلیب انجام داده بود نان را پاره کرده مرگ او را اعلان می کرد. خداوند انگیزه قلبی آنها را دیده و آنها را به فراوانی برکت داده بود حتی کارهای که خداوند توسط شاگردان شان انجام میداد خوف خدا بالای مردم بیرون کلیسا افتاده بود و آنها نمی توانست همرای ایمانداران بحث و گفتکو کنند. خداوند هر روزه به جمع ایشان افراد جدید را می افزود. بنابراین مشارکت آنها متفاوت تر از مشارکت های ایم روزی بود، بخاطریکه آنها جمع می شدن تا وقت خود را به شنیدن کلام خدا ، دعا، روزه، پاره کردن نان، و حمد و تمجید خداوند سپری می کردند. مشارکت آنها نه از روی زور و جبر بود بلکه از روی خوشی و محبت، آنها درک کرده بودن مشارکت یک چیز اساسی در ایمان مسیحی است ، بنابراین اراده خدا را بطور اساسی پی برده بود که وقت به مسیح ایمان آوردیم بایستی همرای دیگران (ایماداران) مشارکت کرده و خداوند خدای خود را باهم حمد و تمجید کرده و جلال داد.


کاربرد:


از آنجای که ما در دنیای سقوط کرده و پر از گناه زندگی میکینم و این دنیا پر از مشکلات و تنش های است پس اگر تنهایی را اختیار کنیم بعد از مدت خسته شده و ناامید میشویم. بنابراین مشارکت ایمانداران را کمک میکند تا احساس تنهایی نکنیم.این مشارکت باعث میشود که برای هم دیگر دعا کرده و همدیگر را تشویق کنیم. همچنان مشارکت ایمانداران را بنا کرده و برای خدمت آماده می کند. بلاخره توسط همین مشارکت ایمانداران است که خداوند قدرت خود را نشان داده و ایمانداران را برای جلال خویش استفاده میکند. دوستان عزیز بیاید مشارکت را جدی گرفته و همیشه همرای دیگران در مشارکت بوده و برای همدیگر دعا کرده و تشویق کنیم. هر ایماندار نیاز به مشارکت دادر، بناً هیچ فرد به تنهایی خود نمی تواند خدمت سالم داشته باشد