رفتار

٧روز

داشتن نگرش درست در هر وضعیت می تواند یک چالش واقعی باشد. این طرح هفت روزه، دیدگاهى از کتاب مقدس را با مطالعه روزمره متنی کوتاه به شما ميدهد. اين متن را مطالعه نمائيد، زمانی را صادقانه در خود بيانديشيد و اجازه دهيد تا خدا وضعیت شما را سامان دهد.

ناشر

از گروه Life.Church متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.churchدیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل