یوحنا 1:39 TPV

یوحنا 1:39 TPV

39او به ایشان گفت: «بیایید و ببینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند كجا منزل دارد و بقیّهٔ روز را نزد او ماندند. زیرا تقریباً ساعت چهار بعد از ظهر بود.

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با یوحنا 1:39