مزامیر 46

46
مزمور ۴۶
خدا با ماست
برای رهبر سرایندگان. مزمور پسران قورَح. در مایۀ عَلاموت#46‏:0 احتمالاً اصطلاحی در موسیقی بوده است.. سرود.
1خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددکاری است که در سختیها فوراً به کمک ما می‌شتابد. 2بنابراین، ما نخواهیم ترسید اگرچه زمین از جای بجنبد و کوهها به قعر دریا فرو ریزند، 3دریا غرش نماید و کف برآرد و طغیانش کوهها را بلرزاند!
4نهریست که شعبه‌هایش شادمانی به شهر خدا می‌آورد و خانهٔ مقدّس خدای متعال را پرنشاط می‌سازد. 5این شهر هرگز نابود نخواهد شد، زیرا خدا در آن ساکن است. پیش از آنکه اتفاقی رخ دهد خدا به یاری آن خواهد شتافت. 6قومهای جهان از ترس فریاد برمی‌آورند؛ حکومتها لرزانند؛ خدا ندا می‌دهد و دنیا مانند موم گداخته می‌شود.
7خداوند، خدای لشکرهای آسمان با ماست! خدای یعقوب پناهگاه ماست!
8بیایید کارهای خداوند را مشاهده کنید. ببینید در دنیا چه خرابیها برجای نهاده است. 9او جنگها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت؛ کمانها را خواهد شکست، نیزه‌ها را خرد خواهد کرد و ارابه‌ها را به آتش خواهد کشید.
10«آرام باشید و بدانید که من خدا هستم و در میان قومهای جهان مورد عزت و احترام خواهم بود.»
11خداوند، خدای لشکرهای آسمان با ماست! خدای یعقوب پناهگاه ماست!

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید

;