فيليپیان 2:15

فيليپیان 2:15 PCB

تا كسی نتواند از شما ايراد بگيرد. شما بايد در اين دنيای فاسد كه پر از افراد نادرست و ناخلف است، همچون فرزندان خدا، پاک و بی‌لكه باشيد و در ميان ايشان مانند نور بدرخشيد،
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با فيليپیان 2:15

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.