يوحنا 17:17

يوحنا 17:17 PCB

كلام راستی خود را به آنان بياموز تا پاک و مقدس شوند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با يوحنا 17:17

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.