اعمال رسولان 13:52 PCB

اعمال رسولان 13:52 PCB

52اما كسانی كه در اثر پيغام آنان ايمان آوردند، سرشار از شادی و روح‌القدس شدند.