متی 10:22

متی 10:22 POV-FAS

و به جهت اسم من، جمیع مردم از شما نفرت خواهندکرد. لیکن هرکه تا به آخر صبر کند، نجات یابد.
POV-FAS: Persian Old Version
اشتراک گذاری در