یعقوب 1

1
1یعقوب که غلام خدا و عیسی مسیح خداوند است، به دوازده سبط که پراکنده هستند.خوش باشید. 2ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید. 3چونکه میدانید که امتحان ایمان شما صبر راپیدا میکند. 4لکن صبر را عمل تام خود باشد تاکامل و تمام شوید و محتاج هیچچیز نباشید. 5واگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطامی کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهدشد. 6لکن به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکندزیرا هرکه شک کند، مانند موج دریاست که از بادرانده و متلاطم میشود. 7زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. 8مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. 9لکن برادر مسکین بهسرافرازی خود فخربنماید، 10و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است. 11از آنرو که آفتاب باگرمی طلوع کرده، علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد. به همینطورشخص دولتمند نیز در راههای خود، پژمرده خواهد گردید. 12خوشابحال کسیکه متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاتی را که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد یافت. 13هیچکس چون در تجربه افتد، نگوید: «خدا مرا تجربه میکند»، زیرا خدا هرگزاز بدیها تجربه نمی شود و او هیچکس را تجربه نمی کند. 14لکن هرکس در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. 15پس شهوت آبستن شده، گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید میکند. 16ای برادران عزیز من، گمراه مشوید! 17هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل میشود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. 18او محض اراده خود ما رابوسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبرمخلوقات او باشیم. 19بنابراین، ای برادران عزیز من، هرکس درشنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد. 20زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. 21پس هر نجاست و افزونی شر را دورکنید و با فروتنی، کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است که جانهای شما را نجاتبخشد. 22لکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. 23زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه مینگرد. 24زیرا خود رانگریست و رفت و فور فراموش کرد که چطورشخصی بود. 25لکن کسیکه بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد، بلکه کننده عمل پس او در عمل خود مبارک خواهد بود. 26اگرکسی از شما گمان برد که پرستنده خدا است وعنان زبان خود را نکشد بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. 27پرستش صاف وبی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان وبیوهزنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود رااز آلایش دنیا نگاه دارند.

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید