موازى

پیدایش 5

5
1این است کتاب پیدایش آدم. در روزی که خدا آدم را آفرید، به شبیه خدا او راساخت. 2نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان رابرکت داد و ایشان را «آدم» نام نهاد، در روزآفرینش ایشان. 3و آدم صد و سی سال بزیست، پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد، و او را شیث نامید. 4وایام آدم بعد از آوردن شیث، هشتصد سال بود، وپسران و دختران آورد. 5پس تمام ایام آدم که زیست، نهصد و سی سال بود که مرد. 6و شیث صد و پنج سال بزیست، و انوش را آورد. 7وشیث بعد از آوردن انوش، هشتصد و هفت سال بزیست و پسران و دختران آورد. 8و جمله ایام شیث، نهصد و دوازده سال بود که مرد. 9و انوش نود سال بزیست، و قینان را آورد. 10و انوش بعداز آوردن قینان، هشتصد و پانزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 11پس جمله ایام انوش نهصد و پنج سال بود که مرد. 12و قینان هفتاد سال بزیست، و مهللئیل را آورد. 13و قینان بعد از آوردن مهللئیل، هشتصد و چهل سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 14و تمامی ایام قینان، نهصد و ده سال بود که مرد. 15ومهللئیل، شصت و پنج سال بزیست، و یارد را آورد. 16و مهللئیل بعد از آوردن یارد، هشتصد وسی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 17پس همه ایام مهللئیل، هشتصد و نود و پنج سال بود که مرد. 18و یارد صد و شصت و دو سال بزیست، و خنوخ را آورد. 19و یارد بعد از آوردن خنوخ، هشتصد سال زندگانی کرد و پسران ودختران آورد. 20و تمامی ایام یارد، نهصد وشصت و دو سال بود که مرد. 21و خنوخ شصت وپنج سال بزیست، و متوشالح را آورد. 22و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، سیصد سال با خدا راه میرفت و پسران و دختران آورد. 23و همه ایام خنوخ، سیصد و شصت و پنج سال بود. 24وخنوخ با خدا راه میرفت و نایاب شد، زیرا خدااو را برگرفت. 25و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست، و لمک را آورد. 26و متوشالح بعداز آوردن لمک، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 27پس جمله ایام متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بودکه مرد. 28و لمک صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پسری آورد. 29و وی را نوح نام نهاده گفت: «این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و ازمحنت دستهای ما از زمینی که خداوند آن راملعون کرد.» 30و لمک بعد از آوردن نوح، پانصدو نود و پنج سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 31پس تمام ایام لمک، هفتصد و هفتاد وهفت سال بود که مرد. 32و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یافث را آورد.