موازى

پیدایش 36

36
1و پیدایش عیسو که ادوم باشد، این است: 2عیسو زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی، واهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون حوی، 3وبسمه دختر اسماعیل، خواهر نبایوت. 4و عاده، الیفاز را برای عیسو زایید، و بسمه، رعوئیل رابزاد، 5و اهولیبامه یعوش، و یعلام و قورح رازایید. اینانند پسران عیسو که برای وی در زمین کنعان متولد شدند. 6پس عیسو زنان و پسران ودختران و جمیع اهل بیت، و مواشی و همه حیوانات، و تمامی اندوخته خود را که در زمین کنعان اندوخته بود، گرفته، از نزد برادر خودیعقوب به زمین دیگر رفت. 7زیرا که اموال ایشان زیاده بود از آنکه با هم سکونت کنند. و زمین غربت ایشان بسبب مواشی ایشان گنجایش ایشان نداشت. 8و عیسو در جبل سعیر ساکن شد. وعیسو همان ادوم است. 9و این است پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر: 10اینست نامهای پسران عیسو: الیفاز پسرعاده، زن عیسو، و رعوئیل، پسر بسمه، زن عیسو. 11و بنی الیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام وقناز بودند. 12و تمناع، کنیز الیفاز، پسر عیسوبود. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانندپسران عاده زن عیسو. 13و اینانند پسران رعوئیل: نحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو. 14و اینانند پسران اهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون، زن عیسو که یعوش ویعلام و قورح را برای عیسو زایید. 15اینانند امرای بنی عیسو: پسران الیفازنخست زاده عیسو، یعنی امیر تیمان و امیر اومار وامیر صفوا و امیر قناز، 16و امیر قورح و امیرجعتام و امیر عمالیق. اینانند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده. 17و اینان پسران رعوئیل بن عیسو میباشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و امیر مزه. اینهاامرای رعوئیل در زمین ادوم بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو. 18و اینانند بنی اهولیبامه زن عیسو: امیریعوش و امیر یعلام و امیر قورح. اینها امرای اهولیبامه دختر عنی، زن عیسو میباشند. 19اینانند پسران عیسو که ادوم باشد و اینهاامرای ایشان میباشند. 20و اینانند پسران سعیر حوری که ساکن آن زمین بودند، یعنی: لوطان و شوبال و صبعون وعنی، 21و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر در زمین ادوم. 22و پسران لوطان: حوری و هیمام بودند وخواهر لوطان تمناع، بود. 23و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام. 24و اینانند بنی صبعون: ایه و عنی. همین عنی است که چشمه های آب گرم را در صحرا پیدانمود، هنگامی که الاغهای پدر خود، صبعون رامی چرانید. 25و اینانند اولاد عنی: دیشون واهولیبامه دختر عنی. 26و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران. 27و اینانند پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان. 28اینانند پسران دیشان: عوص و اران. 29اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیرشوبال و امیر صبعون و امیر عنی، 30امیر دیشون و امیر ایصر و امیر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشان در زمین سعیر. 31و اینانند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردند، قبل از آنکه پادشاهی بربنیاسرائیل سلطنت کند: 32و بالع بن بعور درادوم پادشاهی کرد، و نام شهر او دینهابه بود. 33وبالع مرد، و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد. 34و یوباب مرد، و در جایش حوشام از زمین تیمانی پادشاهی کرد. 35وحوشام مرد، و در جایش هداد بن بداد، که درصحرای موآب، مدیان را شکست داد، پادشاهی کرد، و نام شهر او عویت بود. 36و هداد مرد، و درجایش سمله از مسریقه پادشاهی نمود. 37وسمله مرد، و شاول از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد. 38و شاول مرد، و در جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد. 39و بعل حانان بن عکبور مرد، و در جایش، هدار پادشاهی کرد. ونام شهرش فاعو بود، و زنش مسمی به مهیطبئیل دختر مطرد، دختر میذاهب بود. 40و اینست نامهای امرای عیسو، حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امیر تمناع وامیر علوه و امیر یتیت، 41و امیر اهولیبامه و امیرایله و امیر فینون، 42و امیر قناز و امیرتیمان و امیرمبصار، 43و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند، حسب مساکن ایشان در زمین ملک ایشان. همان عیسو پدر ادوم است.