۱تواریخ 1

1
1آدم، شِيث اَنوش، 2قِينان مهلَلئِيل يارَد، 3خَنُوخ مَتُوشالَح لَمَک، 4نُوح سام حام يافَث. 5پسران يافَث: جُومَر و ماجُوج و ماداي و ياوان و ماشَک و تيراس. 6وپسران جُومَر: اَشکَناز و ريفات و تُجَرمَه. 7و پسران ياوان: اَلِيشَه و تَرشِيش و کتيم و دُودانِيم. 8و پسران حام: کوش و مِصرايم و فُوت و کَنعان. 9و پسران کوش: سَبا و حَويلَه و سبتا و رَعما و سَبتَکا. و پسران رَعما: شَبا و دَدان. 10و کوش، نِمرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان شروع نمود. 11و مِصرايم، لُوديم و عَنَاميم و لَهابيم و نَفتُوحيم را آورد، 12و فَتروسيم و کَسلُوحيم را که فَلَستيم و کَفتوريم از ايشان پديد آمدند. 13و کَنعان نُخست زاده خود، صيدون و حِتّ را آورد، 14و يبُوسي و اَمُوري و جَرجاشي، 15و حِوّي و عِرقي و سِيني، 16و اروادي و صَماري و حَماتي را. 17پسران سام: عيلام و آشُّور و اَرفَکشاد و لُود واَرام و عُوص و حُول و جاتَر و ماشَک. 18و اَرفَکشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابَر را آورد. 19و براي عابَر، دو پسر متولد شدند که يکي را فالَج نام بود زيرا در ايام وي زمين منقسم شد و اسم برادرش يقطان بود. 20و يقطان، اَلمُوداد و شالَف و حَضَرموت و يارَح را آورد؛ 21و هَدُورام و اُوزال و دِقلَه، 22و اِيبال و اَبيمايل و شَبا، 23و اُوفير و حَويلَه و يوباب را که جميع اينها پسران يقطان بودند. 24سام، اَرفَکشاد سالَح، 25عابَر فالَج رَعُو، 26سَروج ناحُور تارَح، 27اَبرام که همان ابراهيم باشد. 28پسران ابراهيم: اسحاق واسماعيل. 29اين است پيداش ايشان: نخستزاده اسماعيل: نَبايوت و قيدار و اَدَبئيل و مِبسام، 30و مِشماع و دُومَه و مَسّا و حَدَد و تيما، 31و يطُور و نافيش و قِدمَه که اينان پسران اسماعيل بودند. 32و پسران قَطُورَه که مُتعه ابراهيم بود، پس او زِمران و يقشان و مَدان و مِديان و يشباق و شُوحا را زاييد و پسران يقشان: شَبا و دَدان بودند. 33و پسران مِديان عِيفَه و عِيفَرو خَنُوح و اَبيداع و اَلدَعَه بودند. پس جميع اينها پسران قَطُورَه بودند. 34و ابراهيم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عِيسُو واسرائيل بودند. 35و پسران عِيسُو:اَليفاز و رَعُوئيل و يعُوش و يعلام وقُورَح. 36پسران اَليفاز: تيمان و اُومار و صَفي و جَعتام و قَناز و تِمناع و عَماليق. 37پسران رَعُوئيل: نَحَت و زارَح و شَمَّه و مِزَّه . 38و پسران سَعِير: لُوطان و شُوبال و صِبعون و عَنَه و ديشُون و اِيصر ودِيشان. 39و پسران لُوطان: حوري و هُومام و خواهر لُوطان تِمناع. 40پسران شُوبال: عَليان ومَنَاحَت وعِيبال وشَفي واُونام و پسران صِبعُون: اَيه و عَنَه. 41و پسران عَنَه: ديشون وپسران ديشون: حَمران و اِشبان و يتران و کَران. 42پسران ايصر: بِلهان و زَعوان و يعقان وپسران ديشان: عُوص و اَران. 43و پادشاهاني که در زمين اَدُوم سلطنت نمودند، پيش از آنکه پادشاهي بر بني اسرائيل سلطنت کند، اينانند: بالَع بن بَعُور و اسم شهر او دِنهابِه بود. 44و بالَع مُرد و يوباب بن زارَح از بُصرَه به جايش پادشاه شد. 45و يوباب مرد و حوشام از زمين تيماني به جايش سلطنت نمود. 46و حُوشام مُرد وهَدَد بن بَدَد که مِديان را در زمين موآب شکست داد در جايش پادشاه شد و اسم شهرش عَوِيت بود . 47و هَدَد مُرد و سَملَه از مَسريقَه به جايش پادشاه شد. 48و سَملَه مُرد و شاؤل از رَحُوبوت نهر به جايش پادشاه شد. 49و شاؤل مُرد و بَعل حانان بن عَکبور به جايش پادشاه شد. 50و بَعل حانان مُرد وهَدَد به جايش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاعي و اسم زنش مَهِيطَبئيل دختر مَطرِد دختر مَي ذَهَب بود. 51وهَدَد مُرد و اَميرانِ اَدوُم امير تِمناع وامير اَليه و امير يتِيت بودند. 52و اَمير اَهولِيبَامَه و امير اِيلَه و امير فِينُون؛ 53وامير قَناز و اميرِتيمان وامير مِبصار؛ 54وامير مَجدِيئيل وامير عيرام؛ اينان اميران اَدُوم بودند.

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید