مکاشفه 22:13

مکاشفه 22:13 NMV

من ’الف‘ و ’ی‘، اوّل و آخر، و ابتدا و انتها هستم.»
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با مکاشفه 22:13