پیدایش 17:1-14 NMV

1چون اَبرام نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: «من هستم خدای قادر مطلق#‏17‏:1 در عبری: ”اِل شَدّای“؛ همچنین در بقیۀ کتاب.؛ پیش روی من گام بردار و کامل باش. 2عهد خویش را میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید.» 3آنگاه اَبرام به روی درافتاد و خدا به او فرمود: 4«و اما من! این است عهد من با تو: تو پدر قومهای بسیار خواهی بود. 5نام تو از این پس دیگر اَبرام#‏17‏:5 ”اَبرام“ یعنی ”پدر والا“. خوانده نخواهد شد، بلکه نام تو ابراهیم#‏17‏:5 ”ابراهیم“ یعنی ”پدر خلق بسیار“. خواهد بود، زیرا که تو را پدر قومهای بسیار گردانیده‌ام. 6تو را بسیار بسیار بارور خواهم ساخت؛ از تو قومها پدید خواهم آورد، و پادشاهان از تو به وجود خواهند آمد. 7عهد خویش را میان خود و تو، و نسل تو، پس از تو، استوار خواهم ساخت تا نسل اندر نسل عهد جاودانی باشد؛ تا تو را و پس از تو، نسل تو را، خدا باشم. 8دیار غربت تو، یعنی تمام سرزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل تو، به ملکیت ابدی خواهم داد؛ و خدای آنان خواهم بود.» 9آنگاه خدا به ابراهیم فرمود: «و اما تو! تو باید عهد مرا نگاه داری، آری، تو و فرزندانت، پس از تو، نسل اندر نسل. 10این است عهد من، که باید آن را نگاه دارید، عهدی میان من و شما، و نسل تو، پس از تو: هر فرزند ذکوری از شما باید ختنه شود. 11گوشت قُلَفَۀ خود را ختنه کنید و این نشان عهدی خواهد بود که میان من و شماست. 12هر پسر هشت روزه‌ای از شما باید ختنه شود، هر فرزند ذکوری در نسلهای شما، خواه خانه‌زاد، خواه زرخریدی که از فرزندان شخص بیگانه باشد و نه از نسل تو؛ 13خواه خانه‌زادِ تو و خواه زرخریدِ تو، باید حتماً ختنه شود. بدین‌سان، عهد من عهدی جاودانی در گوشت تن شما خواهد بود. 14هر فرزند ذکورِ نامختون که گوشت تن او ختنه نشده باشد، از میان قوم خود منقطع خواهد شد، زیرا عهد مرا شکسته است.»

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با پیدایش 17:1-4