اَفِسسیان 2:17

اَفِسسیان 2:17 NMV

او آمد و بشارت صلح را به شما که دور بودید و به آنان که نزدیک بودند، رسانید،
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با اَفِسسیان 2:17