کولُسیان 3:16 NMV

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با کولُسیان 3:16