۲تیموتائوس 1:14

۲تیموتائوس 1:14 NMV

به یاری روح‌القدس که در ما ساکن است، آن امانت نیکو را که به تو سپرده شده، پاس دار.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در