۲تسالونیکیان 2:9

۲تسالونیکیان 2:9 NMV

ظهور آن بی‌دین به نیروی شیطان و همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایبِ گمراه‌کننده خواهد بود،
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در