۲تسالونیکیان 2:8

۲تسالونیکیان 2:8 NMV

آنگاه آن بی‌دین ظاهر خواهد شد، که خداوندْ عیسی با نَفَس دهان خود او را هلاک خواهد کرد و با درخشندگیِ ظهور خویش او را نابود خواهد ساخت.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در