۲تسالونیکیان 2:7

۲تسالونیکیان 2:7 NMV

زیرا سِرّ بی‌دینی هم‌اکنون نیز عمل می‌کند، امّا فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در