۲تسالونیکیان 2:4

۲تسالونیکیان 2:4 NMV

او با هرآنچه خدا خوانده می‌شود و مورد پرستش قرار می‌گیرد، مخالفت می‌ورزد و خود را بالاتر قرار می‌دهد، تا آنجا که در معبد خدا جلوس می‌کند و خود را خدا معرفی می‌نماید.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در