۲تسالونیکیان 2:2

۲تسالونیکیان 2:2 NMV

از پیام نبوّتی یا گفته یا نامه‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز خداوند هم‌اکنون فرا رسیده است، زود متزلزل یا مشوّش مشوید.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در