۲تسالونیکیان 2:17

۲تسالونیکیان 2:17 NMV

شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در