۲تسالونیکیان 2:16

۲تسالونیکیان 2:16 NMV

خودِ خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید،
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در