۲تسالونیکیان 2:14

۲تسالونیکیان 2:14 NMV

او شما را به واسطۀ انجیل ما فرا خواند تا از جلال خداوند ما عیسی مسیح برخوردار شوید.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در