۲تسالونیکیان 2:13

۲تسالونیکیان 2:13 NMV

امّا ای برادران که محبوب خدایید، ما باید همواره خدا را به‌خاطر وجود شما شکر گوییم، زیرا خدا شما را از آغاز برگزید تا به واسطۀ عمل تقدیس‌کنندۀ روح و ایمان به حقیقت نجات یابید.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در