۲تسالونیکیان 2:12

۲تسالونیکیان 2:12 NMV

تا همۀ کسانی که حقیقت را باور نکرده و از شرارت خشنود گشته‌اند، محکوم شوند.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در