۲تسالونیکیان 2:11

۲تسالونیکیان 2:11 NMV

پس خدا ایشان را به توهّمی بزرگ دچار خواهد کرد، به گونه‌ای که دروغ را باور خواهند داشت،
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در