۲تسالونیکیان 2:10

۲تسالونیکیان 2:10 NMV

و نیز همراه با همه گونه شرارت که راهیان طریق هلاکت را فریفته می‌سازد. ایشان از آن رو هلاک می‌شوند که نخواستند حقیقت را دوست بدارند تا نجات یابند.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در