۲تسالونیکیان 2:1

۲تسالونیکیان 2:1 NMV

ای برادران، دربارۀ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گِرد آمدن ما نزد او، استدعا داریم
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در